مدیرعامل محترم تجهیزات پزشکی پارس طب پاسارگاد

 جناب آقای امید اسلمی

ضمن سپاس مجدد از حضرتعالی، فایل های اختصاصی ایجاد شده برای آن شرکت معظم با لمس گزینه های مربوطه در دسترس شما می باشد. 

Scroll to Top