مدیرعامل محترم تجهیزات پزشکی متفکران طب معین

 جناب آقای رضا شفیع زاده دیزجی

ضمن سپاس مجدد از حضرتعالی، فایل های اختصاصی ایجاد شده برای آن شرکت معظم با لمس گزینه های مربوطه در دسترس شما می باشد. 

Scroll to Top