ارتباط 2 سرور ایزابل با یکدیگر (Trunk)

ارتباط 2 سرور ایزابل با یکدیگر (Trunk)

اتصال دو سرور استريسك (Issabel)  با راه هاي مختلفي امكانپذير است، راحت‌ترين و مطمئن‌ترين آن ارتباط با پروتكل IAX است كه در زير نحوه تعريف اين ارتباط را بيان خواهم كرد، اولين مرحله در تنظيم ترانك  IAX2، كشيدن تصويري از آنچه كه نياز داريد است، در اينجا مثال ساده اي از ارتباط دو  PBX بيان مي كنيم، براي راحتي كار دو PBX  را 101 و 106 (بنابر IP  دو PBX) نام گذاري مي‌كنيم.

تمام extension هاي PBX 101  با 1xxx و تمام extension هاي PBX 106  با 3xxx شروع ميشوند.

اين براي راحتي كار در ساختن outbound route، بهتر است.

ترانک ایزابل

ترانك هاي IAX2  با توجه به مقصدشان نام گذاري و با  پيكانهايي نشان داده شده اند.

در دو طرف PBX  ها اطلاعاتي براي تنظيمات قرار دارد، همانطور كه  سمت PBX 101نشان مي دهد،  به ايجاد  ترانك outbound  كه 106-peer  و ايجاد  user ي كه 106-user  نام دارد،نياز است، به طور مشابه ، در سمت PBX106  ، اطلاعات تنظيماتي كه نشان مي دهد به ايجاد ترانك outbound  كه 101-peer و userي كه 101-user نام دارد، نياز است.

با ايجاد ترانك  شروع مي كنيم و زمانيكه هر دو PBXترانك IAX2  را داشتند، outbound route  ها را تعريف مي كنيم.

  • تنظيم ترانك هاي IAX2

ترانك IAX2  در PBX101 و PBX106

الف – قسمت Add tunk  در منو اصلي FreePBX را انتخاب كنيد.

issabel trunk

ب – Add IAX2 Trunk –  را انتخاب كنيد.

iax2 trunk

پ- چيزي را تغيير ندهيد و در قسمت Outgoing Settings ، براي تنظيمات PBX 106 و PBX 101 به صورت زير عمل كنيد:

ت – Outgoing Settings – با اطلاعات پايه اي كه مقصد IAX user  است ،‌پيكربندي مي شود.

Outgoing Settings و incoming settings را در PBX 101 مانند زير پيكربندي كنيد.

:Outgoing Settings

*  Trunk Name : 106-peer – نام، هر چيزي مي تواند باشد .

*  host:192.168.1.106 –  اين نام دامين يا آدرس ترانك مقصد است.

* username=101-user –  اين IAX2 user  ي است كه در PBX  مقصد ايجاد شده.

* secret=1234 –  پسوردي كه براي تصديق  اتصال ترانك  در PBX  مقصد استفاده مي شود.

* type=peer –  نوع اتصال IAX2. اين اتصال از يك PBX  به PBX  ديگر است.

* qualify=yes –  اتصال با مقصد را ثبت مي كند.

* trunk=yes –  داده channel  را در يك بسته به جاي چندين بسته channel  ارسال مي كند، بنابراين پهناي باند كمتري مي گيرد(اختياري)

:Incoming Settings

* User Context: 106-user –  نام هر چيزي كه بخواهيد، مي تواند باشد.

* secret=1234 –  پسورد براي تصديق اتصال ترانك در PBX  مقصد بكار مي رود.

* type=user –  نوع اتصال IAX2  ، اين user account  است كه peer  توسط آن تاييد مي شود.

براي  تنظيمات Outgoing Settings و incoming settings  در PBX106  هم مانند تنظيمات شكل عمل كنيد.

ث- submit را بزنيد ،‌Update  و reload  كنيد. و با استفاده از webmin  يا نرم افزارهاي مديريتي ديگر آن را چك كنيد. فايل /etc/asterisk/iax-additional.conf در PBX101 بايد به صورت زير تنظيم شده باشد.

و فايل /etc/asterisk/iax-additional.conf در PBX106بايد به صورت زير تنظيم شده باشد.

ج- به مرحله بعد ، يعني تست ترانك هاي IAx2 برويد.

تست كردن ترانك هاي IAX2

براي تست ترانك ها به كنسول استريسك برويد (CLI ) از چندين طريق مي توانيد اين كار را انجام بدهيد.

از طريق كنسول PBX
از طريق SSHكردن با استفاده از Putty SSh
از طريق FreePBX/Webmin SSH

در هر صورت در لينوكس دستور زير را وارد كنيد.

root@pbx~$ asterisk -rvv

(يك r و دو  V)

در كنسول استريسك ، كامند iax2 show peers  براي ديدن اينكه آيا ترانك ها بخوبي اتصال يافته اند، بزنيد.

عكس بالا اتصالات PBX 101 IAX2 peer را نشان مي دهد.به بخش هاي مهم آن دقت كنيد:

عكس بالا نشان مي دهد، 106-peer بوسيله 101-user وصل شده
‌ Status okاست، اگر چيزي غير از اين بود تنظيمات را چك كنيد.
كلاينت 1002، IAX2 وصل شدهو دو peers  بالا هستند.

عكس بالا اتصالات PBX 106 ،  IAX2 peer را نشان مي دهد.به بخش هاي مهم آن دقت كنيد:

عكس بالا نشان مي دهد، 101-peer بوسيله 106-user وصل شده.

Status ، ok  است، اگر چيزي غير از اين بود  ، تنظيمات را چك كنيد.
كلاينت 3002، IAX2 وصل شده
و دو peers  آن لاين هستند.

مرحله بعد تعريف  outbound route  براي  PBX 101  و PBX 106است.

تنظيم outbound route  ها

دو گزينه براي تنظيم outbound route  وجود دارد ، تماس مستقيم به extension  يا وارد كردن شماره 7 در ابتدا هر دو گزينه شرح داده مي شوند.

Outbound route  در PBX 101

دو روش براي outbound route  وجود دارد، شما يكي از آن را انتخاب كنيد. مي توانيد با انتخاب Outbound routeشروع كنيد.

راه اول – تماس مستقيم به extension  ،  PBX 106,PBX 101

قوانين Outbound  به pbx 101اجازه مي دهد ، مستقيماً به Extension  هاي PBX 106  زنگ بزند. به عنوان مثال براي تماس با extension 3001  ، PBX 106  ،‌3001 را بگيريد.

و همچنين قوانين OUTBOUND  به pbx 106  اجازه مي دهد ، مستقيماً به Extension  هاي PBX 101  زنگ بزند. به عنوان مثال براي تماس با extension 1001  ، PBX 101  ،1001 را بگيريد.

موارد زير را در PBX 101 تنظيم كنيد:

* Route Name: 106-dial3xxx – هر چيزي مي تواند باشد.

* Dial Patterns: 3xxx – نشان مي دهد ، هر 4 رقمي كه با 3 شروع  بشود، به ترانك مقصد forward  مي شود.

* Trunk Sequence: IAX2/106-peer –  اين ترانكي است كه براي رفتن به سمت PBX 106  ايجاد شده.

موارد زير را در PBX 106 ‌تنظيم كنيد:

* Route Name: 101-dial1xxx – هر چيزي مي تواند باشد.

  • .  Dial Patterns: 1xxx – نشان مي دهد ، هر 4 رقمي كه با 1 شروع  بشود، به ترانك مقصد forward  مي شود.

* Trunk Sequence: IAX2/101-peer –  اين ترانكي است كه براي رفتن به سمت PBX 101  ايجاد شده.

راه دوم – براي رفتن به PBXابتدا 7 را شماره گيري كنيد.

براي اين outbound rule  ، براي اتصال به  PBX 106‌ بايد ابتدا 7 را  سپس extension  را شماره گيري كنيد .اين روش قابليتي را كه مي توانيد داخلي هاي Local  در PBX 106  از طريق ترانك IAX2  را شماره گيري كنيد، و همچنين براي اين outbound rule  ، براي اتصال به  PBX 101‌بايد ابتدا 7 را  سپس extension  را شماره گيري كنيد .اين روش قابليتي را كه مي توانيد داخلي هاي Local  در PBX 101  از طريق ترانك IAX2  را شماره گيري كنيد.

موارد زير را در PBX 101 تنظيم كنيد:

* Route Name: 106-dial7ext – هر چيزي مي تواند باشد.

*  7|* – نشان مي دهد ، هر چيزي كه بعد از 7 باشد به ترانك مقصد ،‌forward  مي شود.

* Trunk Sequence: IAX2/106-peer –  اين ترانكي است كه براي رفتن به سمت PBX 106  ايجاد شده.

موارد زير را در PBX 106 تنظيم كنيد:

* Route Name: 101-dial7ext – هر چيزي مي تواند باشد.

* 7|* – نشان مي دهد ، هر چيزي كه بعد از 7 باشد به ترانك مقصد ،‌forward  مي شود.

* Trunk Sequence: IAX2/101-peer –  اين ترانكي است كه براي رفتن به سمت PBX 101  ايجاد شده.

d- شما  اكنون بايدقادر باشيد تا به peer  هر PBX  از طريق هر extensionSIP،IAX2  يا POSTتماس بفرستيد.

مي توانيد وضعيت تلفن هاي Online  و ترانك هاي online را از طريق پنجره FreePBX، ‌چك كنيد.

در ايجاد ترانك ، محدوديتي در تعداد channel  هايي كه مي توانند از ترانك استفاده كنند، وجود ندارد.در پنجره بالا شش channel در 3 كانكشن از طريق يك ترانك IAX2متصل شدند. سه ip phon، دو IAX2 S100i POTS به آداپتورهاي IAX2 و يك FXS pots phone

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید

منبع : issabel.ir

Scroll to Top