تلفن VOIP چیست

بررسی کامل تلفن ویپ، 6 ویژگی تلفن ویپ ؟

تباطات روان و هموار داخلی و خارجی از سنگ بنای اساسی عملیات روزانه کسب و کار است. امروزه،تلفن ویپ یا Voice over Internet Protocol (VoIP) به طور فزاینده ای به قانون طلایی ارتباطات شرکتی مدرن تبدیل شده است.